• Odwiedziło nas: 408164 osób
 • Do końca roku: 83 dni
 • Do wakacji: 259 dni
Piątek, 2015-10-09
Imieniny:
Arnolda, Ludwika

Raport z ewaluacji wewnętrznej - rok szkolny 2009/2010.

Jesteś tu: » Strona startowa » Dla rodziców » Raport z ewaluacji wewnętrznej - rok szkolny 2009/2010.

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 PRZEDSZKOLA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR310 W WARSZAWIE

 

Zakres ewaluacji wewnętrznej

Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola.

Przedszkole osiąga cele zgodnie z polityką oświatowa państwa.

Przedszkole doskonali efekty swojej pracy

 

Zagadnienie poddane ewaluacji wewnętrznej

Bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu.

 

Cel ewaluacji

Stopień jawności i przestrzeganie praw i obowiązków dzieci - zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi i dokumentami prawa wewnątrzszkolnego.

 

Kryteria

 

 • Zgodność z obowiązującymi aktami prawnymi;
 • Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w przedszkolu;
 • Dostępność regulaminów wewnątrzszkolnych
 • Stopień jawności i znajomości zasad

 

Pytania kluczowe

 • 1. Jakie akty prawne regulują w/w zagadnienie?
 • 2. Czy znamy wszystkie nowelizacje tych aktów prawnych?
 • 3. Czy przedszkole posiada wewnętrzne regulaminy dotyczące bezpieczeństwa?
 • 4. W jakim stopniu pracownicy znają przepisy prawa wewnątrzszkolnego dotyczące bezpieczeństwa?
 • 5. Czy nauczyciele przestrzegają zasad zawartych w prawie wewnątrzszkolnym?
 • 6. Jak zapewniamy dzieciom bezpieczeństwo w przedszkolu?
 • 7. W jakim stopniu dzieci czują się w przedszkolu bezpieczne ?
 • 8. Czy w oddziałach opracowane są zasady dotyczące bezpieczeństwa dzieci?
 • 9. Czy rodzice otrzymują informacje związane z bezpieczeństwem dzieci?
 • 10. Jakie są ustalenia związane z sytuacjami trudnymi, kryzysowymi ?
 • 11. Jaka jest wśród wychowanków, rodziców i nauczycieli znajomość praw i obowiązków dzieci?
 • 12. Jak są przekazywane dzieciom i rodzicom informacje o prawach i obowiązkach ich dzieci?
 • 13. Jak często analizujemy zachowania dzieci związane z bezpieczeństwem?
 • 14. W jaki sposób przedszkole eliminuje zagrożenia?
 • 15. Czy dokonywane są w przedszkolu przeglądy stanu bezpieczeństwa?

 

Dobór próby badawczej

 

Badaniem objętych zostało 70 rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola z oddziałami integracyjnymi nr310 w Warszawie oraz 17 pracowników Przedszkola.

 

 

 

Metody zbierania danych

 

 

 • Ankieta dla rodziców i nauczycieli
 • Analiza dokumentów

Wyniki przeprowadzonych badań

 

Z podsumowania informacji zebranych z ankiet i analizy dokumentów otrzymano odpowiedzi na kluczowe pytania ewaluacji:

 

Ad.1. Jakie akty prawne regulują w/w zagadnienie?

Ad.2. Czy znamy wszystkie nowelizacje tych aktów prawnych?

Jak wynika z analizy dokumentów regulujących zasady bezpieczeństwa w przedszkolu, zostały one opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16.VI.2003r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego) oraz na podstawie Rozporządzenia MENiS z dn.31.XII.2002 w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ze zmianami z sierpnia 2009r.(Regulamin bezpieczeństwa przedszkola). 41% pracowników przedszkola zna akty prawne dotyczące bezpieczeństwa i ich nowelizacje i potrafi je wymienić.

Ad.3. Czy przedszkole posiada wewnętrzne regulaminy dotyczące bezpieczeństwa?

Z analizy dokumentów wynika, że przedszkole posiada wewnętrzne regulaminy dotyczące bezpieczeństwa. 94% pracowników przedszkola zna te regulaminy. Tylko 39% rodziców wie, że przedszkole posiada te regulaminy.

Ad. 4 W jakim stopniu pracownicy znają przepisy prawa wewnątrzszkolnego dotyczące bezpieczeństwa?

Znajomość przepisów prawa wewnątrzszkolnego wśród pracowników jest wysoka i wynosi od 53% do 88%. Jak wynika z analizy protokołów Rady Pedagogicznej zostały omówione i zatwierdzone regulaminy i procedury dotyczące bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu oraz podczas spacerów i wycieczek.

Ad.5. Czy nauczyciele przestrzegają zasad zawartych w prawie wewnątrzszkolnym?

94% pracowników przestrzega zasad zawartych w prawie wewnątrzszkolnym.

Ad.6. Jak zapewniamy dzieciom bezpieczeństwo w przedszkolu?

Wg 53% pracowników przedszkola określiło sposób eliminowania zagrożeń. I tak:

-dostosowanie zabawek do wieku dzieci;

-dokonywanie przeglądu stanu technicznego urządzeń i zabawek, usuwanie zabawek zagrażających bezpieczeństwu dzieci;

-Kursy i szkolenia pracowników;

- przypominanie przepisów BHP, regulaminów i procedur

Analiza dokumentu Statut Przedszkola, wskazuje, że zarówno nauczyciele jak i personel obsługowy są zobowiązani do czuwania nad bezpieczeństwem dzieci , a podczas zajęć dodatkowych obowiązek czuwania nad bezpieczeństwem spoczywa na osobie prowadzącej zajęcia.

Ad.7. W jakim stopniu dzieci czują się w przedszkolu bezpieczne ?

96% rodziców uważa, że ich dzieci czują się bezpiecznie w przedszkolu. Analiza dokumentu Statut Przedszkola, wskazuje, ze celem i zadaniem przedszkola jest wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych .

Ad. 8. Czy w oddziałach opracowane są zasady dotyczące bezpieczeństwa dzieci?

W oddziałach przedszkolnych opracowywane są zasady dotyczące bezpieczeństwa w formie kodeksów obrazkowych i umieszczone są w widocznym dla dzieci miejscu.

Ad.9. Czy rodzice otrzymują informacje związane z bezpieczeństwem dzieci?

53% pracowników przedszkola przekazuje informacje dotyczące bezpieczeństwa dzieci..Jednak 63% rodziców twierdzi, że nie otrzymują informacji związanych z bezpieczeństwem dzieci. Z analizy Protokołów Rady pedagogicznej wynika, że nauczyciele zostali zobowiązani do omówienia na zebraniach z rodzicami spraw związanych z przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa i higieny dzieci.

Ad.10. Jakie są ustalenia związane z sytuacjami trudnymi, kryzysowymi ?

47% pracowników zna ustalenia związane z sytuacjami trudnymi, kryzysowymi i potrafi je wymienić ale 41% tych ustaleń nie zna. Z analizy dokumentów wynika, że przedszkole posiada Procedury dotyczące sytuacji kryzysowych, trudnych związanych z pożarem, zagrożeń związanych z porą roku, oraz wypadkiem ucznia lub pracownika przedszkola.

Ad.11. Jaka jest wśród wychowanków, rodziców i nauczycieli znajomość praw i obowiązków dzieci?

71% pracowników przedszkola zna prawa i obowiązki dzieci w przedszkolu, 59% uważa, że znają je również dzieci. Wśród rodziców 53% zna prawa i obowiązki dzieci w przedszkolu.

Ad.12 Jak są przekazywane dzieciom i rodzicom informacje o prawach i obowiązkach ich dzieci?

41% pracowników przekazuje dzieciom i rodzicom informacje o prawach i obowiązkach dzieci poprzez zajęcia, zabawy, rozmowy indywidualne, zebrania, na tablicach ogłoszeń .Rodzice dowiadują się o prawach i obowiązkach dzieci od wychowawców, dyrektora, od dzieci i innych rodziców a także ze środków masowego przekazu.

Ad. 13. Jak często analizujemy zachowania dzieci związane z bezpieczeństwem?

47% pracowników przedszkola analizuje zachowania dzieci gdy zachodzi taka konieczność oraz przed każdym wyjściem do ogrodu przedszkolnego.

Ad, 14 W jaki sposób przedszkole eliminuje zagrożenia?

Wg 53% pracowników przedszkola określiło sposób eliminowania zagrożeń. I tak:

- dostosowanie zabawek do wieku dzieci;

- dokonywanie przeglądu stanu technicznego urządzeń i zabawek, usuwanie zabawek zagrażających bezpieczeństwu dzieci;

- Kursy i szkolenia pracowników;

- przypominanie przepisów BHP, regulaminów i procedur

74% rodziców uważa, że przedszkole eliminuje zagrożenia związane z bezpieczeństwem dzieci

Ad. 15 Czy dokonywane są w przedszkolu przeglądy stanu bezpieczeństwa?

88% pracowników przedszkola stwierdza, że dokonywane są w przedszkolu przeglądy stanu bezpieczeństwa.76% rodziców nie wie czy w przedszkolu dokonywane są takie przeglądy, a tylko 23% twierdzi że są one dokonywane. Analiza Statutu Przedszkola, wskazuje, że raz do roku zobowiązani są pracownicy przedszkola do dokonywania kontroli obiektów należących do przedszkola pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów. Z kontroli tej sporządzany jest protokół..

 

 

 

Wnioski z badania

 

 • Dokumenty regulujące zasady bezpieczeństwa w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 310 zgodne są z obowiązującymi aktami prawnymi.
 • W przedszkolu przestrzegane są zasady bezpieczeństwa. Rodzice uważają, że ich dzieci czują się w przedszkolu bezpiecznie.
 • Regulaminy wewnątrzszkolne są dostępne dla pracowników i rodziców na żądanie oraz omawiane na zebraniach i radach pedagogicznych. Ponadto w poszczególnych oddziałach opracowywane są zasady dotyczące bezpieczeństwa w formie kodeksów obrazkowych i umieszczone są w widocznym dla dzieci miejscu.
 • Zarówno pracownicy, rodzice jak i dzieci znają zasady bezpieczeństwa obowiązujące w naszym przedszkolu.

 

Zalecenia

Należy umieścić na stronie internetowej przedszkola, wybrane dokumenty regulujące zasady bezpieczeństwa. np. Statut Przedszkola, Regulamin korzystania z ogrodu przedszkolnego.

Sponsorzy nagród w konkursie "Szkolnastrona Roku 2014"

Robocamp Megamatma